25 Hapana Bullsh * t Inoratidzira Hukama Hwako Hwapfuura Kare

Nguva yapera here kuhukama hwako?

Zvinopfuura kuchengetedza here?

Iwe iwe nemumwe wako mungave zvirinani here nekuparadzanisa nzira?Iyi mibvunzo inobvunzwa nevanhu vazhinji kana hukama hukarova pakaoma.

Kuti ikubatsire kupindura mibvunzo yakadai, heano mamwe zviratidzo zvinoratidza kuti zvinhu hazvisi kushanda.Nenzira iyoyo, iwe unozoziva kana hukama hwako hwanyatsopera.

1. Wakaedza kugadzirisa matambudziko ako.

Position yaunozviwana iwe haina kuuya nekukurumidza. Wanga uchinetseka kwenguva.

Muchokwadi, iwe watoenda kare munzira yekuve nemoyo muhombe-kune-moyo kuti utaure zvaunonzwa uye zvichemo.Zvichida iwe wakamboedza kuyanana kwehukama.

Iwe wakazvipa yakakwana nguva yekuti zvinhu izvi zvishande, asi izvo hazvina.

Mumwe kana imi mose hamuratidzike kunge muchikwanisa kuchinja munzira dzinodiwa.

Ichi ndicho chiratidzo chikuru chekuti hukama hwenyu hwapera nekuti ndekupi kumwe kwaungaenda uye chii chimwe chaunogona kuyedza kana iwe waedza zvese kare?

2. Unonzwa kusurukirwa kana uinavo.

Paunenge uine mumwe wako, haunzwi rudo, hanya chisungo zvakare.

Zvakapesana chaizvo: unonzwa kusurukirwa.

Kunyangwe hazvo muri vaviri mukamuri imwechete, mungangodaro muri pamativi akatarisana epasi kune ese hukama hwauinahwo.

3. Haunyatsotaura.

Kwete kutaura kwakakodzera, zvakadaro.

Unogona kuramba uchipfuura nemubvunzo wekubvunza kuti mumwe nemumwe waswera sei, asi unoteerera mhinduro.

wwe madison square garden mhedzisiro

Iwe hauna hukuru hwekufarira mune zviri kuitika pahupenyu hwavo, uye zvirokwazvo hautaure nezve zvakadzama, zvakanyanya zvemunhu, zvakakosha zvinhu.

4. Wakarega kuita 'zvako' zvinhu.

Pane imwe nguva, iwe waigara uchiita zvimwe zvinhu pamwe chete.

Chishanu manheru yaizove pizza uye bhaisikopo paunenge wakapetana pamubhedha.

Maizoenda kumakonzati pamwe chete kana kuenda kunzira refu mune zvakasikwa.

Zvinhu izvi zvakatonyangarika kubva pane zvaunogara uchiita.

Iwe unogona kutotsvaga vamwe kuti uite navo pachinzvimbo.

5. Hauvapotse kana vasipo.

Kwakaenda mazuva apo iwe waizofunga nezve mumwe wako chero iwe pawakaparadzana.

Iwe unogona ikozvino nyore nyore kupedza vhiki rese kure navo uye usingaite kuti vayambuke pfungwa dzako kamwe.

Hausi kuvapotsa kamwe chete. Muchokwadi, iwe unonzwa pfungwa yekusununguka kana ivo vasipo.

Kana iwe uchibvunza, 'hukama hwangu hwapera here?' - ichi chiratidzo chakakura icho chingangodaro chiri.

6. Zvinhu zvidiki zvinogara zvichikutsamwisa.

Isu tese tine kukanganisa kwedu uye maitiro edu akashata, uye isu tese tinofarira kuita zvinhu nenzira yedu chaiyo.

Kana hukama hwako hwaive hwakanaka, zvinhu izvi hazvina kukunetsa. Unocheka mumwe wako zvakamunetsa nekuti wainyatsoziva zvaunokanganisa.

Asi ikozvino vatanga kukutsamwisa chaizvo.

Iwe hauchakwanise kukanganwa ndiro yakasviba yakasara padivi, kurira kwavanoita kana vachitsenga chikafu chavo, kana nzira yavanogara vachinonoka kuita zvinhu.

7. Unotarisa pazvinhu zvavo zvakaipa.

Haisi kungotsamwisa kudiki kwaunotarisa - unozviwana uchifunga nezvezvinhu zvavo zvese zvakashata nguva nenguva.

Muchokwadi, ndizvo chete pfungwa dzavo dzakaipa dzaunombofunga nezvadzo. Iwe hausisiri kufarira kwavo kwakanaka mapoinzi.

Chiratidzo hukama hwako hwapera kana iwe wakatora kuvashoropodza pachena pavanoita chimwe chinhu chinopinda pasi peganda rako, nekuti haunzwi sekuruma rurimi rwako.

8. Unorwa zvakanyanya.

Pane musiyano mukuru pakati pekusawirirana nekukakavadzana, uye musiyano unotokura pakati pekupokana nekurwa.

Iwe uri zvakanyanya padanho rekuti zvinhu zvinoshanduka zvazara kurwa kurwa nguva dzose.

Muri kurwira kuti muve nerunyararo pakati penyu uye moda kupomera nekunyadzisa sezvombo zvekurwisa.

Hapana chimwe cheizvi kurwa chinombogadziriswa zvechokwadi. Ruregerero uye kuyananiswa hazviwanzo.

9. Wakarega kubuda nzira yako kune mumwe nemumwe.

Paive nenguva yawaikotama kuti uvabatsire.

Hapana chaive chakanyanyisa kune waunoda.

Unoziva sei kuti hukama hwako hwapera? Iwe zvino unonzwa hasha kana vakakukumbira kuti uite chimwe chinhu kwavari - kunyangwe hazvo chiri chidiki.

10. Iwe unokoshesa vamwe vanhu.

Hukama hune hutano hunowanzo kureva kuti mudiwa wako ndiye wako wekutanga.

Chokwadi, uchiri nehupenyu hwako wega uye nevamwe vanhu vakakosha mairi, asi zvinokodzera pahukama hwako.

Asi matafura izvozvi zvachinja uye iwe zvine chinangwa kuisa vamwe vanhu pamberi.

Iwe ungasarudza kuona shamwari dzako kana mhuri pakupera kwevhiki pane kuishandisa nemumwe wako.

11. Wakarega kufunga nezveramangwana navo.

Zvaimbove kuti iwe waigona kuona rakajeka ramangwana renyu imi vaviri.

Zvichienderana nedanho rehupenyu hwako uye hukama hwawanga urimo, izvo zvinogona kunge zvaisanganisira kufamba pamwe, kuroora , kuva nevana, kufamba, kana chimwewo chinhu zvachose.

Asi hapana pfungwa dzakadai dzinombopinda mupfungwa dzako izvozvi. Iwe hauna tarisiro yeramangwana rakagovaniswa.

12. Iwe watanga kufunga nezveramangwana vasina ivo.

Iwe watanga kufungidzira nezvekuti hupenyu hwako hungatarise sei dai mumwe wako anga asimo.

Iwe unowanzo funga nezve zvinoshanda zvekuparadzanisa - ndiani aibuda kunze, ndiani aizowana kuchengeta imbwa, chii chinoitika kune chero mari yakagovaniswa?

Ikozve kune kurota masikati pazvinhu zvese iwe zvaunga / zvaungaita kana iwe usina kuroora zvakare.

Iwe unogona kutofungidzira mumwe mutsva - haafanire kuve chero munhu chaiye, asi ingori mhando yehukama hwaungade kuva nahwo mune ramangwana.

Kana icho chisiri chiratidzo chekuti hukama hwenyu hwapera, chii icho?

13. Iwe haugone kuve iwe uri padhuze navo.

Paunenge uine mumwe wako, zvinoita sekunge iwe uri munhu akasiyana zvachose.

Iwe unorasikirwa nekubata neako chaiye wega, hunhu hwako, munhu wawanga uri pakutanga kwehukama.

Unodzora akawanda emanzwiro ako kumashure - unodzivisa mufaro, unodzora misodzi, uye unotonhodza chero shandi yehukama.

Iwe unotaura nekuita zvakasiyana kune mumwe wako asipo.

14. Havagoni kuva ivo pachavo vakakukomberedza.

Wakatocherekedzawo kuchinja kwavakaita kubva pawakatanga kusangana navo.

Munhu wawakawira wakavanzwa kuti asaonekwe nekuda kwekukonana kunowanzovapo pakati pako.

Imi mese munonzwa musingakwanise kuratidza kushupika pamberi peumwe. Zvinoita sekunge iwe uri kutakura nhovo uye kupfeka masiki iyo nguva yese.

15. Kusvirana panyama kungave kusipo kana kumanikidzwa.

Hamubate bata mazuva ano. Kutsvoda kushoma uye kunosanganisira kusava neshungu. Zvepabonde zvakatowanda.

Kana kana iwe ukaita bonde, iwe unonyatso pfuura nemabatiro pasina chero kugutsikana kwepamoyo.

Ukama hwepedyo hwemhando ipi neipi hunonzwa hukamanikidzwa, uye iwe unogona kufara kuenda usina.

16. Hausisiri kuvimba navo.

Kunyangwe kana kwave kwave nekumwe kusatendeka, kuvimba kwako mavari kwakanyangarika.

Uye zvakadaro, hausi kuita godo. Iwe hauna hanya neimwe nzira.

Kana vanga vaine muviri kana kudanana mupfungwa , haungave wakasuruvara uye ungatozviona senzira iri nyore yekubuda muhukama.

Kana iwe uchida kuziva kana hukama hwapfuura uye hwapfuura kuponesa, tsvaga kuparara kwakazara mutrust.

17. Shamwari dzako kana mhuri vanotaura nezve kusarongeka kwaunoita.

Iwe unogona kunge wakataura kwenguva refu nezve mamiriro ehukama hwako, asi kunyangwe kupfuura izvi, vanhu vanokuda uye vane hanya newe vaona kuti wakaderera sei pauri.

Vangave vakataura nezvako kwauri, vachitsinhira pamusoro pekuti iwe hauite senge wako wenguva dzose wega.

Vanhu ava vanokuziva iwe zvakanyanya, saka zvakafanira kuvateerera kana vakaona mutsauko mauri.

18. Unonzwa kushushikana, kuora moyo, kana kutsamwa nguva dzose.

Shamwari dzako uye mhuri vaona shanduko mauri nekuti urikurwa nemhirizhonga yemukati nguva dzose.

Hukama hwako hwakakundikana hwatungamira mukushushikana, pfungwa dzakaora mwoyo, kutsamwa, uye hasha.

Uye izvi hazvingoratidzi pachazvo mukubata nemumwe wako, asi mune zvese zvaunoita.

Kana iwe uchinzwa kurema kwehukama kuchikwevera iwe pasi, zvapera pakati pako.

19. Hamugone kunzwanana.

Hukama hune hukama hunosanganisira kutarisirwa kwakawanda uye kunetsekana kune mumwe munhu, asi hauite kunge unokwanisa izvozvo mazuva ano.

Kana vakasvika kumba vachibva kubasa vonyunyutira mukuru wavo, unonetseka kuona zvinhu nemaonero avo. Pane kudaro, iwe unogona kuvaudza kuti vari kuita zvakanyanya.

Kana iwe haugone kunyatsotaura zvakawanda zvachose, panzvimbo pekungopa mashoma ekugutsurira uye kukwenya kwemapfudzi.

Nzira iyo iwe ikozvino yaunonzwa nezve mumwe wako inomira munzira yechokwadi tsitsi, uye saka haugone kuzviisa iwe mune yavo shangu uye fungidzira kuti ivo vanofanirwa kunge vachinzwa sei.

Tsitsi dziri kumusoro uko seimwe yezvinhu zvakakosha zvekudyidzana kudyidzana, saka kana zvikaenda, hukama hwapera kare - ingori nyaya yenguva kurambana kusati kuri pamutemo.

20. Hauchiseka pamwe chete.

Vakaroorana vanogovana kuseka kazhinji vari munzvimbo yakanaka yakasimba, kunyangwe paine matambudziko mashoma pano nepapo.

Asi kunyemwerera, kusekerera, uye guffaw zvave nenguva zvanyangarika kubva pahukama hwako.

Izvi zvinodaro nekuti hauseki sezvawaimboita. Makanyanyisa kukomba padhuze nekuti izvi zvinochengetedza kuremara kwepamoyo pakati penyu vaviri.

21. Iwe wave vanhu vaviri vakasiyana kwazvo.

Izvo hazvisi izvo zvakajairika pakatarisana nekukwezva, asi iwe nemumwe wako makura munzira dzakasiyana uye mave kunyatsosiyana nepamakatanga kusangana.

Kukura hakuiti shanduko nguva dzose munzira dzataitarisira, uye kana imi vaviri musichagovana zvido zvakafanana, zvishuwo, kana zvimiro zvetsika, iko kunyora kuri kumadziro.

Dzimwe nguva, munhu mumwe chete muhukama anokura uye anochinja, uye munhu uyu anobva anzwa kunge akurira mumwe. Izvi zvinowanzoitika kune vechidiki varoorani apo mumwe munhu anokura nekukurumidza kupfuura mumwe.

Kana iwe uri kushamisika 'hukama hwangu hwapera here?' - izano rakanaka kubvunza kuti iwe nemumwe wako makachinja sei kubva zvamakatanga kusangana uye kana muchinyatsoenderana kune mumwe.

22. Hamucharemekedzani zvakare.

Ruremekedzo nderimwe remakona emakona ehukama chero hwakanaka, asi rukudzo rwauinarwo kune mumwe rwadzikira nekufamba kwenguva.

Zvinetso zvawakatarisana nazvo zvakakonzera wedge pakati pako uye kunyangwe tsika yekuremekedza idambudziko pane dzimwe nguva.

Unogona kuvenga nzira iyo zvinhu zviri pakati pako, asi rukudzo rwaimbove rwakatengwa izvozvi rwarasika.

23. Mumwe kana imi mose munobata mumwe zvisina kunaka.

Kana ruremekedzo rwakarasika uye kunzwira tsitsi kusipo, zvinova zvakanyanya kuoma kubata mumwe nemumwe zvakanaka.

Pane kudaro, munobata mumwe nenzira dzamusingazowanzo bata vanhu.

Iwe une kushivirira kushoma, kutsamwa, uye kazhinji hauna hushamwari kwavari.

Mune mamwe mamiriro ezvinhu, izvi zvinogona kudzikisira zvichienda kune rimwe kana mapato maviri achirovera mumwe zvisina kunaka, kana kutonyanya.

Kana kushungurudzwa kwemhando ipi neipi kukava chikamu chehukama, mazuva ayo akaverengwa.

24. Munongozivawo.

Mukati memwoyo wako wemoyo, iwe unoziva kuti hukama hwapera.

Unogona kunge uchinzwa nenzira iyi kwechinguva, asi wanga uchiramba nezvazvo.

Asi iwe hauchakwanise kusundira pfungwa nemanzwiro pasi. Zvapera, uye hapana kudzokera shure.

25. Unoda kubuda.

Iwe hauchadi kuve chikamu chehukama uhwu uye uri kushingairira kufunga nezvenzira yakanakisa yekuzvipedza.

Kana iwe wasvika panguva ino, haudi mumwe munhu kuti akuudze kuti hukama hauchashandi.

Kunyange zvakadaro hauna chokwadi kana hukama hwako hwapera?Ichi chisarudzo chikuru chekuita, asi haufanire kuzviita wega. Kutaura zvinhu kuburikidza neyechitatu asina kwaakarerekera kuchakubatsira iwe kusvika pamhedziso yakatendeseka nezveramangwana rehukama hwako.Saka wadii kutaura online kuukama nyanzvi kubva kuRelationship Gamba uyo anogona kukubatsira kuti uone zvinhu. Simply.

Unogona zvakare kuda: